Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, że firma MBM-2 Systemy Informatyczne R.Ciszkiewicz, B.Warda, M.Zapłata Spółka Jawna, zwana dalej jako MBM-2, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, mają charakter danych osobowych.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: MBM-2 ul. Flisacza 4c tel.: +48 914163211. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: IOD) z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
e-mail: iodo@mbm2.pl.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy sprzedaży/zakupu oraz w  trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy przez czas trwania tej umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO),
 • Obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawiania i  przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje (na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO),
 • Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO),
 • Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO),
 • Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne,
 • Wsparcie obsługi w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a  po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej na temat praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, można uzyskać kontaktując się poprzez adres e- mail: iodo@mbm2.pl lub adres korespondencyjny: MBM-2 Systemy Informatyczne ul. Flisacza 4c, 74-100 Gryfino.